Działając w imieniu firmy Amarok Consulting LLP, niniejszym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wnoszę o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie przez Amarok Consulting LLP – jako administratora – Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy realizacji oferty Montis Academy przez Amarok Consulting LLP, a także w celach marketingowych. Skorzystanie z oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody. Amarok Consulting LLP jako Administrator Państwa danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, informuje, że:

 

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Amarok Consulting LLP, Unit 1, Empire House, 29 Wakefield Road, Normanton, WF6 2BT wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Companies House company No OC414470

 

 1. Amarok Consulting LLP przetwarza i będzie przetwarzała Państwa dane osobowe w celu realizacji oferty na Montis Academy.

Dodatkowo Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Amarok Consulting LLP w celach marketingowych własnych oraz firm powiązanych produktów i usług, a także w celu udostępnienia ich innym podmiotom lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich. Państwa dane będą też przez Amarok Consulting LLP profilowane i wykorzystywane do celów tworzenia przez Amarok Consulting LLP reklamy spersonalizowanej. Dodatkowo Amarok Consulting LLP przy użyciu systemu Google Analytics śledzi ruch na swojej stronie internetowej. Aby wyłączyć śledzenie Państwa ruchów na naszej stronie internetowej, prosimy skorzystać z następującego urządzenia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 1. Amarok Consulting LLP przetwarza i będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez czas trwania oznaczony w ofercie Montis Academy, a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji zamówienia, a także przez czas, w którym Amarok Consulting LLP jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży (tj. do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, przy czym zobowiązanie podatkowe przedawnia się w terminie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 86 § 1 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.). Po upływie wskazanych okresów czasu Państwa dane zostaną przez Amarok Consulting LLP zanonimizowane i będą przechowywane (przetwarzane) wyłącznie do celów statystycznych.

Amarok Consulting LLP będzie przechowywać Państwa dane do celów marketingu własnych produktów i usług oraz produktów i usług innych podmiotów (polegających m.in. na wysłaniu informacji o nowych produktach czy usługach oraz promocjach) w okresie 5 lat  od dnia skorzystania przez państwa z oferty na Montis Academy. Przez taki sam czas, Amarok Consulting LLP będzie wykorzystywała Państwa dane do celów tworzenia przez Amarok Consulting LLP tzw. reklamy spersonalizowanej, ich profilowania i śledzenia Państwa ruchu na swojej stronie internetowej.

 

 1. Amarok Consulting LLP przetwarza i będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: Imię, Nazwisko, dane adresowe w przypadku zakupu usługi czy produktu.

5 . Przetwarzanie przez Amarok Consulting LLP wskazanych wyżej w kategorii danych osobowych jest niezbędne do tego, żeby Amarok Consulting LLP mogła w sposób należyty zrealizować usługi, które są przedmiotem zawartej z Państwem umowy.

 

 1. Przetwarzanie przez Amarok Consulting LLP wskazanych wyżej w tekście danych osobowych jest adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane, tj. Realizacji spotkania, szkolenia, wydarzenia, sypozjum, a także w celach marketingowych zmierzających w szczególności do ponownego zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług oferowanych przez Amarok Consulting LLP.

 

 1. Przetwarzanie przez Amarok Consulting LLP wskazanych wyżej w tekście kategorii danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tj. na podstawie zgody osób, których dane dotyczą.

 

 1. Posiadane przez Amarok Consulting LLP dane pochodzą od osób, których one dotyczą (tj. bezpośrednio od Państwa lub od Państwa upoważnionych pracowników), a także z publicznych, powszechnie dostępnych stron internetowych i rejestrów, w szczególności z

wyszukiwarki Companies House lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 1. Kategoriami odbiorców, którym Państwa dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione przez Amarok Consulting LLP są: Aexea Consulting Ltd biuro księgowe. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Amarok Consulting LLP w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.

 

 1. Amarok Consulting LLP nie przekazuje i nie będzie przekazywał Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych

 

 1. Amarok Consulting LLP przetwarza lub będzie przetwarzać Państwa dane osobowe za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie (takie jak m.in. szyfrowanie i anonimizacja przesyłanych informacji, cykliczne zmiany haseł dostępu do systemów Amarok Consulting LLP przetwarza Państwa dane osobowe poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Amarok Consulting LLP ustanowiło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który jest dostępny pod numerem telefonu: 03302233448, oraz adresem e-mail info@montisacademy.com

 

 1. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Amarok Consulting LLP na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Amarok Consulting LLP danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować niezrealizowanie oferty Montis Academy.
 2. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres email: info@montisacademy.com stosownego oświadczenia. Poniżej przedstawiamy przykładowe oświadczenie:

„Działając w imieniu (nazwa podmiotu) z siedzibą w (adres siedziby) jako jej (funkcja osoby

składające oświadczenie wraz z wykazaniem jej umocowania do reprezentacji podmiotu)/ albo

“Ja – imię i nazwisko, adres zamieszkania – niniejszym cofam zgodę na przetwarzanie przez

Amarok Consulting LLP z siedzibą Unit 1, Empire House, 29 Wakefield Road, Normanton WF6 2BT moich danych osobowych”.

 

 1. Amarok Consulting LLP informuje, że posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Amarok Consulting LLP Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Amarok Consulting LLP Państwa danych osobowych w celach i na zasadach określonych powyżej, proszę o wysłanie odpowiedzi na niniejszego e-maila o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych dla realizacji celów i na zasadach określonych w e-mailu skierowanym do

mnie przez Amarok Consulting LLP”. Zgodnie z przepisem art. 4 pkt. 11 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.”

 

Jeżeli zatem nie odpowiecie Państwo na niniejszego e -maila we wskazany wyżej sposób, ale

zamiast tego przystąpicie do realizacji umowy zawartej z Amarok Consulting LLP lub podejmiecie wyraźne działania zmierzające do zawarcia takiej umowy, Amarok Consulting LLP uzna, że przedmiotowa zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych we wskazanym wyżej zakresie została udzielona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Jednocześnie informuję, że w razie nie wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w jeden ze wskazanych powyżej sposób, dalsze przetwarzanie przez Amarok Consulting LLP Państwa danych do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych za niezgodne z pierwotnymi celami, a więc prawnie dozwolone Amarok Consulting LLP wdroży jednocześnie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą. Niniejszy e -mail jest również formą realizacji przez Amarok Consulting LLP, jako administratora danych osobowych, obowiązku informacyjnego, o którym mowa w przepisie art. 13 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.